กรรมการสภากาชาดไทย


สภานายิกา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


อุปนายิกาผู้อำนวยการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายชื่อคณะกรรมการ


ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร
23 กันยายน 2518 - ปัจจุบัน


ศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน
28 ธันวาคม 2527 - ปัจจุบัน


นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
10 มิถุนายน 2530 - ปัจจุบัน


คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน


ศาสตราจารย์ สรรเสริญ ไกรจิตติ
24 มีนาคม 2531 - ปัจจุบัน


นายแผน วรรณเมธี
24 กันยายน 2534 - ปัจจุบัน


ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา
23 มีนาคม 2535 - ปัจจุบัน


ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
25 กุมภาพันธ์ 2536 - ปัจจุบัน


ดร. อภิชัย จันทรเสน
13 มิถุนายน 2538 - ปัจจุบัน


ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
19 มีนาคม 2539 - ปัจจุบัน


นายบัณฑูร ล่ำซำ
22 มิถุนายน 2539 - ปัจจุบัน


นายวิทยา เวชชาชีวะ
22 มิถุนายน 2539 - ปัจจุบัน


ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
7 กันยายน 2541


ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
1 เมษายน 2544 - ปัจจุบัน


ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร
20 กันยายน 2548 - ปัจจุบัน


ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
13 ธันวาคม 2548 - ปัจจุบัน


พล.อ สุรยุทธ์ จุลานนท์
16 มิถุนายน 2549 - ปัจจุบัน


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พรชัย มาตังคสมบัติ
25 กันยายน 2551 - ปัจจุบัน
 

นายเตช บุนนาค
1 กันยายน 2553 - ปัจจุบัน
 

นายสวนิต คงสิริ
1 กันยายน 2553 - ปัจจุบัน
 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์  กมลรัตนกุล
1 กันยายน 2553 - ปัจจุบัน
 

รองศาสตราจารย์บุญสม เลิศหิรัญวงศ์
1 กันยายน 2553 - ปัจจุบัน
 

นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
1 กันยายน 2553 - ปัจจุบัน

 

นายฮาราลด์ ลิงค์
4 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน


นายกลินท์ สารสิน
25 มีนาคม 2557 - ปัจจุบัน

 

และกรรมการผู้แทนภาคกาชาดจังหวัด ๑๒ ภาค

SCBInet