กรรมการบริหาร


อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


เลขาธิการสภากาชาดไทย นายแผน วรรณเมธี


เหรัญญิกสภากาชาดไทย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรมดร. อภิชัย จันทรเสน


นายวิทยา เวชชาชีวะ


ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล


ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา

SCBInet