กรรมการเจ้าหน้าที่

นายแผน วรรณเมธี
เลขาธิการสภากาชาดไทย


คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
เหรัญญิกสภากาชาดไทย
 

นายเตช บุนนาค
ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายบริหาร

 


นายสวนิต คงสิริ
ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 


หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ
ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายการจัดหารายได้ และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้

 


ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล
ผู้ช่วยเลขาธิการฯ และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกลาง

 


นายประวิทย์ คล่องวัฒนกิจ
ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายนโยบายการคลัง และผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง


นายจำนง แสงมหาชัย
ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายบุคลากร

 


ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ สิตปรีชา
ผู้ช่วยเลขาธิการฯ และผู้อำนวยการสถานเสาวภา

 


ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร 
ผู้่ช่วยเลขาธิการฯ 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

 

นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
ผู้ช่วยเลขาธิการฯ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยพลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

 

นางสุนันทา ศรอนุสิน

ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด
 


ศาสตราจารย์ นายแพทย์ดำรงค์ เหรียญประยูร
ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด


นาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์  

ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ


ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล

นางสุดา ศานติวรกุล

รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล


นางนนทิยา แก้วเกตุ
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร


นายพระนาย สุวรรณรัฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

SCBInet