สมาชิก

สมาชิกสภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย ได้กำหนดสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ที่มีความประสงค์สมัครสมาชิกสภากาชาดไทย ไว้ดังนี้
สมาชิกกิตติมศักดิ์
1. ได้รับลดหย่อนค่าห้องและค่าบริการของอัตราที่กำหนด (ตามตารางสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล) เมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ของสภากาชาดไทย และได้รับลดหย่อน ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2. ประดับเข็มได้ทั่วไป และประดับเข็มเข้าชมงานกาชาดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าบัตรผ่านประตู
3. กรณีที่ท่านและคู่สมรสเป็นสมาชิกสภากาชาดไทย ไม่ว่าประเภทใด  บุตรธิดาของท่าน ที่มีอายุที่ต่ำกว่า 12 ปี จะได้รับสิทธิตามข้อ 1 ด้วยเช่นกัน
สมาชิกสามัญ

1. ได้รับลดหย่อนค่าห้อง 10 % ของ อัตราที่กำหนด เมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ของสภากาชาดไทย และได้รับลดหย่อน ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2. ประดับเข็มได้ทั่วไป และประดับเข็มเข้าชมงานกาชาดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าบัตรผ่านประตู
3. กรณีที่ท่านและคู่สมรสเป็นสมาชิกสภากาชาดไทย ไม่ว่าประเภทใด  บุตรธิดาของท่าน ที่มีอายุที่ต่ำกว่า 12 ปี จะได้รับสิทธิตามข้อ 1 ด้วยเช่นกัน

เงื่อนไข การสมัคร
สมาชิกกิตติมศักดิ์     บริจาคครั้งเดียวไม่ต่ำกว่า 40,000 บาท
สมาชิกสามัญ          บริจาคเงินบำรุง 3,000 บาท

 

สนใจสมัครติดต่อ

ฝ่ายผู้มีอุปการคุณ สำนักงานจัดหารายได้
โทร. 022564027-31
โทรสาร. 022524407

สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลสิทธิ์การรักษาพยาบาล

หมายเหตุ สำหรับประเภท 1.5 - 1.7  สามารถใช้ได้ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

 

สภากาชาดไทย สมนาคุณผู้มีอุปการคุณ

SCBInet