อาสาสมัคร

สมาชิกอาสากาชาด

    อาสากาชาดที่ผ่านการอบรมและปฏิบัติงานให้สภากาชาดไทยปี ละไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงเป็นเวลาติดต่อกันครบ 5 ปี โดยไม่มีข้อบกพร่องเสียหายอย่างใดจะได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นสมาชิกอาสากาชาดตลอดชีพและได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าบำรุงประจำปี ต่อไป อาสากาชาดตลอดชีพมีสิทธิเท่าเทียมสามัญของสภากาชาดไทย
    อาสากาชาดซึ่งได้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่สภากาชาดไทย หรือสาธารณชนด้วยความวิริยะอุตสาหะและจิตอันเป็นกุศล จะได้รับการเชิดชูเกียรติ โดยสำนักงานอาสากาชาดจะเสนอ
 • เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3,2,1
 • เข็มเครื่องหมายประสิทธิภาพ
 • เข็มบำเพ็ญประโยชน์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • เข็มที่ระลึกของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • เข็มโครงการอาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน

เงื่อนไขการสมัคร

    สำนักงานอาสากาชาดยินดีรับบุคคลทั้งชายและ หญิง ผู้มีจิตเมตตา และศรัทธาในกาชาด ปรารถนาที่จะใช้เวลา สติปัญญา ตลอดจนความรู้ความสามารถ ช่วยงานของ สำนักงานอาสากาชาด รวมทั้งกิจการของสภากาชาดไทย โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ไม่จำกัดเพศ
 • สามารถอ่าน - เขียนได้
 • สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

ขั้นตอนการเป็นอาสากาชาด

 1. ยื่นใบสมัคร (สำเนาบัตรประชาชน)
 2. เข้ารับการปฐมนิเทศ และอบรมหลักสูตรพื้นฐานการเป็นอาสากาชาด โดยใช้ระยะเวลา 3 วัน *(ต้องเข้ารับการอบรมครบทั้ง 3 วัน) และทำแบบทดสอบในวันสุดท้ายของการอบรม
 3. ทดลองงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ภายใน 60 วัน
 4. ขึ้นทะเบียนเป็นอาสากาชาดมีรหัสประจำตัวอาสากาชาด ชำระค่าขึ้นทะเบียน และได้รับวุฒิบัตร
สนใจสมัครเป็นอาสากาชาด ติดต่อได้ที่
สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
1873 ถนนราชดำริ ปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 0 2256 4583 - 4

SCBInet