บทความ

โอกาสการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนด้านสาธารณสุข

 

 

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

 

แนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สหประชาชาติ ในการเตรียมการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง

 

 แนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สหประชาชาติ ในการเตรียมการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง เพื่อนำไปปรับใช้เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ความรุนแรง 

(ที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 มีมติรับทราบแนวทางการปฏิบัติตนฯ)

 

ยาต้านไวรัส ชีวิตใหม่ของผู้ติดเชื้อ HIV

 

ร่วมบริจาคเงินสมทบ กองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย

        

งู

 

ลดความรุนแรง ด้วยหลัก “มนุษยธรรม”

 

โดย...สุวรรณ ไชยานนท์

สำนักงานยุวกาชาดสร้างสัมพันธ์กับจังหวัดกำแพงเพชร‏

โดย นายนรกิจ  ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย และวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

 

       

        คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่อง การถวายพระราชสมัญญา พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 พร้อมกำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

ประชุมวิชาการ "The 2015 Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI)” ณ เมือง Seattle สหรัฐอเมริกา

 

 

        ในระหว่างการประชุมวิชาการ "The 2015 Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI)” เมื่อวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เมือง Seattle มลรัฐ Washington ประเทศอเมริกา

ชาวบ้านขับไล่ผู้ป่วยเอดส์

 

SCBInet