ติดต่อสภากาชาดไทย


Call Center สภากาชาดไทย ::: 1664 :::
   
Website หน่วยงานในสภากาชาดไทย  
   
   
สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4032-6
เบอร์แฟกซ์ 0-2255-3727 
สถานที่ติดต่อ 1873 ตึกบริพัตร ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   
   
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2251-7858-9 ต่อ 2115
เบอร์แฟกซ์ 0-2251-7858
สถานที่ติดต่อ 1871 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   
   
สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4043-4
เบอร์แฟกซ์ 0-2252-1688
สถานที่ติดต่อ 1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 8 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://chapternews.redcross.or.th/
   
สำนักวิเทศสัมพันธ์  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4038,0-2256-4048
เบอร์แฟกซ์ 0-2255-3064
อีเมล์ intertrc@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ 1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 4 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   
   
สำนักงานบริหาร  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4088
เบอร์แฟกซ์ 0-2252-7795
สถานที่ติดต่อ 1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 4 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://adminis.redcross.or.th/
   
พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2250-1849, 0-2252-4329 ต่อ 119
เบอร์แฟกซ์ 0-2250-1848
สถานที่ติดต่อ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://museum.redcross.or.th/
   
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4041-2, 022534803
เบอร์แฟกซ์ 022534802
สถานที่ติดต่อ 1871 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.training.redcross.or.th
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4015, 0-2255-3065
เบอร์แฟกซ์ 0-2256-4015, 0-2255-3065 ต่อ 205
อีเมล์ it@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ 1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 10 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน :

 http://www.redcross.or.th/aboutus/bureau/it

   
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2251-6711-5,0-2252-2568-9
เบอร์แฟกซ์ 0-2254-7577
สถานที่ติดต่อ 104 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.trcarc.org/
   
ศูนย์ดวงตา  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4039-40
เบอร์แฟกซ์ 0-2252-4902
อีเมล์ eyebank@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ 1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 7 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.eyebankthai.com/
   
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4045-6, 1666
เบอร์แฟกซ์ 0-2255-7968
อีเมล์ odc-trcs@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ 1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 5 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.organdonate.in.th/
   
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2389-0853-4
เบอร์แฟกซ์ 0-2395-4068
สถานที่ติดต่อ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.redcross.or.th/aboutus/bureau/rehabitition
   
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2254-2200,0-2256-4209,0-2254-4736
เบอร์แฟกซ์ 0-2256-4399
อีเมล์ trcch@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ 1873 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.redcross.or.th/aboutus/bureau/childrenhome
   
สำนักงานโภชนาการวังสวนจิตรลดา  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2282-7890
เบอร์แฟกซ์ 0-2282-7890
สถานที่ติดต่อ สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.redcross.or.th/aboutus/bureau/nutrition
   
สำนักงานตรวจสอบสภากาชาดไทย  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4000
เบอร์แฟกซ์ 0-2251-1580
สถานที่ติดต่อ 1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   
   
สำนักงานกลาง  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4018-24
เบอร์แฟกซ์ 0-2252-7789
สถานที่ติดต่อ 1873 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.redcross.or.th/aboutus/bureau/central
   
ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย จ.ตราด  
เบอร์โทรศัพท์ 0-3950-1015, 0-3952-1838, 08-7600-0686,08-1926-2803, 08-9769-2475 (ผจก)
เบอร์แฟกซ์ 0-3952-1621
อีเมล์ khaolan@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน ปณ.13 อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.redcross.or.th/khaolan
   
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4000
เบอร์แฟกซ์ 0-2256-4368
สถานที่ติดต่อ 1873 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.chulalongkornhospital.go.th/
   
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2251-7853-6
เบอร์แฟกซ์ 0-2252-7976
สถานที่ติดต่อ 1871  ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.rtrc.in.th
   
สถานเสาวภา  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2252-0161-4
เบอร์แฟกซ์ 0-2254-0212
อีเมล์ qsmi@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.saovabha.com/
   
สำนักงานยุวกาชาด  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2252-5002-3
เบอร์แฟกซ์ 0-2252-5004
สถานที่ติดต่อ 1871 อาคารเฉลิมบูรณนนท์ ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://thaircy.redcross.or.th/
   
สำนักงานอาสากาชาด  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2251-0385, 0-2251-0582, 0-2252-6913
เบอร์แฟกซ์ 0-2252-8711
อีเมล์  volun@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ 1873 ถ.ราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://vb.redcross.or.th/
   
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2263-9600-99
เบอร์แฟกซ์ 0-2255-5558
อีเมล์ blood@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.blooddonationthai.com/
   
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  
เบอร์โทรศัพท์ 0-3832-0200-49
เบอร์ แฟกซ์ 0-3831-1008
อีเมล์ bhanwasa@somdej.or.th
สถานที่ ติดต่อ 290 ถนนเจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.somdej.or.th/
   
สำนักงานจัดหารายได้  
เบอร์โทรศัพท์     0-2256-4289
เบอร์แฟกซ์ 0-2250-0312
อีเมล์ pr-fund@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ 1873 ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.redcrossfundraising.org/
   
สำนักงานการคลัง  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4000 ต่อ 2171-2208
เบอร์แฟกซ์ 0-2250-0120
สถานที่ติดต่อ 1873 อาคารจอดรถ 3 ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.redcross.or.th/aboutus/bureau/finance
   
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  
เบอร์ โทรศัพท์ 0-2256-4092-9
เบอร์แฟกซ์ 0-2256-4090
สถานที่ ติดต่อ 1873 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.trcn.ac.th/
   
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4053
เบอร์แฟกซ์ 0-2252-7992
อีเมล์ person@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ 1873 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://hrtrcs.redcross.or.th
   
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน  
โทรศัพท์ 0-2256-4078-80
โทรสาร 0-2252-1534
สถานที่ติดต่อ 1873 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://property.redcross.or.th/
   
สำนักงานบริหารระบบกายภาพ  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2251-7853-6 ต่อ 2111,2112
เบอร์แฟกซ์ 0-2251-7853-6 ต่อ 2111,2112
สถานที่ติดต่อ 1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 11 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://oim.redcross.or.th/

 

SCBInet