รายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน อาสาสมัครสภากาชาดไทย ทำความดีด้วยหัวใจ

นับตั้งแต่ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงตอบรับคำกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จฯ ขึ้นครองราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานกิจกรรมทางสังคมกิจกรรมหนึ่งให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วม นั่นคือ โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา ได้บำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ทั้งยังเป็นการสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้เกิดแก่ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า สภากาชาดไทย ในฐานะองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ นอกจากจะดำเนินการตามหลักการกาชาด 7 ประการ โดยมี 4 พันธกิจหลักที่จะนำไปสู่การบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแล้ว ยังดำเนินการด้านงานอาสาสมัคร เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ที่ 5 คือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุกในเรื่องของอาสาสมัครเช่นเดียวกัน ซึ่งเสมือนเป็นการสนองรับโครงการด้านจิตอาสา ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีแนวพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น โดยมีเป้าหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐานเดียวกัน หน่วยงานหลักของสภากาชาดไทย ที่ดำเนินการด้านอาสาสมัคร ประกอบด้วย สำนักงานยุวกาชาด , สำนักงานอาสากาชาด , สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดจังหวัด , สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ รวมไปถึงอาสาสมัครที่เข้ามาร่วมงานกับสภากาชาดไทยด้วยความเต็มใจ เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลืองานในด้านที่ตนมีความถนัดอีกมากมาย บุคคลเหล่านี้นอกจากจะเป็นผู้ให้ และได้ทำในสิ่งที่ตนเองรัก มีความสุขกับการได้เห็นรอยยิ้มของผู้รับแล้ว พวกเขาเหล่านี้ยังได้สนองตอบพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงสืบสนองต่อแนวพระราชดำริของพระราชบิดา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อสร้างประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนแก่มหาชนชาวสยามด้วย

 

SCBInet