ประชุมผู้นำสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง ในภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 15

    สภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย โดยการสนับสนุนจากสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง ในภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 15 (15th Annual Southeast Asia Red Cross RedCrescentLeadership Meeting)ระหว่างวันที่ 10 – 11 เมษายน 2561 ณ รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีผู้แทนจากสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง จำนวน 10ประเทศ ในภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมการประชุมฯ 

    การประชุมดังกล่าวถือเป็นการประชุมประจำปี ซึ่งผู้นำจากสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงในภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ จะได้พบปะหารือร่วมกัน อีกทั้งถือเป็นโอกาสอันดีในการประเมินความท้าทาย ความสำเร็จ ทิศทางในอนาคต รวมถึงแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของขบวนการกาชาดฯ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

SCBInet