รายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน ค่ายเยาวชน เขาล้าน

    เด็กและเยาวชนจะดีหรือไม่ดี มีผลมาจากการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ควรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่เริ่มแรกก่อนเข้าสู่สังคม ผู้ปกครองจึงเป็นกุญแจสำคัญในการผลักดันให้เด็ก เยาวชนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสั่งสมประสบการณ์ต่อยอดสู่อนาคต

  

 

    ช่วงปิดภาคเรียนจึงเป็นโอกาสที่เด็กและเยาวชนจะได้สัมผัสกิจกรรมนอกห้องเรียนได้อย่างเต็มที่ ค่ายเยาวชนราชการุณย์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่เพิ่มทักษะเพิ่มประสบการณ์ตรง เน้นความรู้จากสถานที่จริง พร้อมกระตุ้นให้เด็กไทยยุคปัจจุบัน รู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับธรรมชาติ และฝึกฝนความรักสามัคคีในหมู่คณะ กล้าแสดงออก ฝึกพัฒนาบุคลิกภาพตนเองให้ดียิ่งขึ้น  ด้วยกิจกรรมสันทนาการ  การดำรงชีวิตในยามฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน ตลอดได้ผจญภัยปืนเขาท้าทายความสามารถ รวมถึงรังสรรค์จินตนาการในงานศิลปะ

  

 

    ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เด็กได้พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างประสบการณ์นอกรั้วโรงเรียนในช่วงปิดเทอม ให้เด็กได้มาสัมผัสด้วยตนเอง หาประสบการณ์จากค่ายกิจกรรม เริ่มต้นของการพัฒนาการทางด้านความคิดอย่างสร้างสรรค์ มีประโยชน์ ก่อนที่จะเติบโตก้าวเข้าสู่สังคมในอนาคต

   

      ค่ายเยาวชนราชการุณย์ เป็นกิจกรรมที่สภากาชาดไทย ต้องการส่งเสริมให้เด็กๆและเยาวชนที่ปิดเทอมในภาคฤดูร้อนได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียน สัมผัสประสบการณ์โดยตรง สอดแทรกความรู้จากสถานที่จริง และกระตุ้นให้เด็กไทยในปัจจุบันรู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับธรรมชาติ พร้อมฝึกความสามัคคีเป็นหมู่คณะ ฝึกการแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความคิดริเริ่มการเป็นผู้นำ เชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก ส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้น ประสบการณ์จากค่ายนี้ จะช่วยให้พวกเขาได้คิดอย่างสร้างสรรค์ได้ประสบการณ์ของการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโตและก้าวสู่สังคมอย่างมีคุณค่า

  

SCBInet