รายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน เเหล่งธรรมชาติ เเหล่งเรียนรู้

  จังหวัดตราด เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ติดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ล้วนแล้วแต่มีสถานที่ท่องเที่ยวงดงามมากมาย แต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ ที่ใครหลายคนยังไม่ได้ไปสัมผัส โดยเฉพาะสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ และยังห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก   

    

  ศูนย์การเรียนรู้ที่ชาวบ้านรู้จักกันดีบนถนนคลองใหญ่ ที่ชาวบ้านรู้จักกันดี เดิมเรียกว่า ศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน แต่ปัจจุบันปรับเปลี่ยนมาเป็นศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราดศูนย์แห่งนี้กำเนิด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2522 จากพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพชาวกัมพูชาจำนวนนับแสน ที่หนีภัยสงครามภายในประเทศเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในราชอาณาจักรไทยบริเวณบ้านเขาล้าน ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด สงครมสงบผู้อพยพลี้ภัยไปประเทศที่ 3

   

และเมื่อปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จึงทรงมีพระราชดำริให้สภากาชาดไทย จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์สภากาชาดไทยแห่งนี้ขึ้น โดยจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2535 โดยสร้างศาลาราชการุณย์ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่ผู้อพยพชาวกัมพูชา เป็นที่จัดแสดงความเป็นมา สิ่งของ ภาพถ่าย รวมทั้งหุ่นจำลองขนาดเท่าของจริงแสดงถึงเหตุการณ์ความเป็นอยู่ที่เกี่ยวกับค่ายผู้อพยพ รวมทั้งให้ตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรม และค่ายพักแรมสำหรับเยาวชน รวมถึงใช้พื้นที่ชายหาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ดัดแปลงอาคารเดิมเป็นห้องพัก อาคารพักแรม

   

นอกจากนี้ยังมีสวนไม้มงคลพระราชทานประจำ 76 จังหวัด สวนสมุนไพรสมเด็จองค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย กิจกรรมที่ทรงปลูกต้นไม้และพืชสมุนไพร จัดเป็น 20 กลุ่มโรค ในพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการสำหรับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งสวนป่าชายเลนที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์อนุบาลสัตว์น้ำ บึงบัวสีม่วงบานสะพรั่งสวยงาม สมกับคำขวัญที่ว่า พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติล้ำค่า พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ เขาล้านตั้งตระหง่าน เริงสราญชายหาด ธรรมชาติงามตา ถวายสักการะหลวงพ่อแดง

   

SCBInet