ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 สำนักงานตรวจสอบ 30/03/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ (เพิ่มเติม) 30/03/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 30/03/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งพยาบาล 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 30/03/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งพยาบาล 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี (ปฏิบัติงานที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 30/03/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5 ฝ่ายประกันคุณภาพ สถานเสาวภา 30/03/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จ.สงขลา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 30/03/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 30/03/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 30/03/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 30/03/2018

SCBInet