ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ เรื่อง การยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล Oracle 25/04/2018
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อตู้แช่แข็งชนิดแนวตั้งทำอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส 24/04/2018
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อถุงเก็บตัวอย่างโลหิตพร้อมเข็มเจาะโลหิต 10/04/2018
ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ภายในอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น 05/04/2018
ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ภายในอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 05/04/2018
ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ภายในอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ 05/04/2018
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล Oracle 03/04/2018
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการอารมหลังสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20 Ex-MSD20 28/03/2018
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก 20/03/2018
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 20/03/2018
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ภายในอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 15/03/2018
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 40 KVA 09/03/2018
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาเครื่องพิมพ์สติกเกอร์และเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก 09/03/2018
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคากระจายสัญญาณเครือข่าย อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์แปลงสัญญาณระบบเครือข่าย และสาย Fiber 09/03/2018
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับระบบประมวลผลแม่ข่ายแบบเสมือน 31/01/2018
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Next-Gen Firewall) 25/01/2018
สอบราคาซื้อสติกเกอร์ดวงเปล่า (ฺBlank Lable) ขนาด 4.8x2 ซม. 22/01/2018
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อน้ำยาชุดตรวจแบบ Card สำหรับ ABO/Rh/Reverse Grouping 19/01/2018
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บพลาสมา จำนวน 36,000 ชุด 15/01/2018
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเว็บแอพพลิเคชั่น 15/01/2018