สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการอารมหลังสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20 Ex-MSD20