ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล Oracle

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล Oracle สำหรับรองรับโครงการครุภัณฑ์สำหรับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

วันที่: 
อังคาร, 3 เมษายน, 2018 - 08:30 - พุธ, 18 เมษายน, 2018 - 16:30
Attachmentขนาด
610403.pdf88.52 KB