ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ เรื่อง การยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล Oracle